Your Feedback Matters: Kenny Reopening 2021

Dear Kenny Community,

We understand the urgent need for information, and that Fall reopening plans can impact your employment, childcare and daily schedule. Our goal is to get you the information you need as soon as possible.

BPS offices are working hard to prepare the district's reopening plan, but the complexities of each school are endless. For this reason, we are asking you to complete this brief form so that we can gather Kenny-specific student, staff and parent information that will allow us to create a plan that is safe, equitable, and grounded in high quality learning.

YOUR feedback matters to support this process. Please respond to the following questions by this Wednesday, July 15th. (1 submission per household)

Sincerely,

Ms. Bryan
Principal
Kenny Elementary School

LINK TO FORM: https://forms.gle/NYGhp217wSemP5vp7 

Querida comunidad de Kenny:

Entendemos la necesidad urgente de dar información, y que los planes de reapertura de Otoño pueden afectar su empleo, cuidado de niños y horario diario. Nuestro objetivo es brindarle la información que USTED necesita lo antes posible.

Las oficinas de BPS están trabajando arduamente para preparar el plan de reapertura del distrito, pero las complejidades de cada escuela son infinitas. Por esta razón, le pedimos que complete este breve formulario para que podamos recoger información específica sobre los alumnos, el personal y los padres de la Kenny que nos permitirá crear un plan que sea seguro, equitativo y basado en un aprendizaje de alta calidad.

Sus comentarios son importantes para apoyar este proceso. ¡Responda las siguientes preguntas antes del 15 de Julio!
(1 envío por hogar)

Sinceramente,

Sra. Bryan
Directora
Escuela Primaria de Kenny
ebryan@bostonpublicschools.org

LINK TO FORM: https://forms.gle/EDTi7Pp5sMEzCugk8

 

Kính Thưa Cộng Đồng Kenny,
Chúng tôi hiểu nhu cầu cấp thiết về thông tin và kế hoạch mở lại mùa thu có thể ảnh hưởng đến việc làm, chăm sóc trẻ em và lịch trình hàng ngày của quý vị. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị thông tin quý vị cần càng sớm càng tốt.
 
Các văn phòng BPS đang nỗ lực để chuẩn bị kế hoạch mở cửa lại của quận, nhưng sự phức tạp của mỗi trường là vô tận. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu quý vị hoàn thành mẫu đơn ngắn gọn này để chúng tôi có thể thu thập thông tin về học sinh, nhân viên và phụ huynh cụ thể của Kenny, giúp chúng tôi tạo ra một kế hoạch an toàn, công bằng và có cơ sở trong học tập chất lượng cao.
 
Phản hồi của quý vị quan trọng để hỗ trợ quá trình này. Hãy trả lời các câu hỏi sau vào ngày 15 tháng 7!
(1 bài nộp cho mỗi hộ gia đình).
 
Trân trọng,
Cô Bryan
Hiệu Trưởng
Trường Tiểu Học Kenny
ebryan@bostonpublicschools.org