Return to Headlines

¡El 22 de abril es el Día de la Tierra! / April 22 is Earth Day!

 

April 22 is Earth Day! In honor of this important day where we celebrate and protect the Earth and our natural world, we invite you to join our Earth Day Bingo Challenge! Bingo cards are going home this week with 24 simple things you can do to care for the Earth. Students who return cards with all work checked out and a signature from a parent or guardian by Friday, April 26th will be entered into a raffle for a $25 gift card! Let's take good care of our planet this month and every month!

If you would like to share photos of your students doing something to help the Earth, you are welcome to send photos to families at eobrien3@bostonpublicschools.org or dfortin@bostonpublicschools.org.

---

¡El 22 de abril es el Día de la Tierra! En honor a este importante día en el que celebramos y protegemos la Tierra y nuestro mundo natural, ¡te invitamos a unirte a nuestro Desafío de Bingo del Día de la Tierra! Los cartones de bingo se van a casa esta semana con 24 cosas sencillas que puedes hacer para cuidar la Tierra. ¡Los estudiantes que devuelvan las tarjetas con todo el trabajo prestado y la firma de un padre o tutor antes del viernes 26 de abril participarán en la rifa de una tarjeta de regalo de $25! ¡Cuidemos bien nuestro planeta este mes y todos los meses!

Si desea compartir fotografías de sus estudiantes haciendo algo para ayudar a la Tierra, puede enviar fotografías a las familias a eobrien3@bostonpublicschools.org o dfortin@bostonpublicschools.org.

---

22 avril se jou Latè! Nan onè jou enpòtan sa a kote nou selebre epi pwoteje Latè ak mond natirèl nou an, nou envite w rantre nan defi bengo Jounen Latè nou an! Kat bengo pral ale lakay ou semèn sa a ak 24 travay senp ou ka fè pou pran swen Latè. Elèv ki retounen kat ak tout travay yo tcheke ak yon siyati nan men yon paran oswa gadyen anvan vandredi 26 avril pral antre nan yon raf pou yon kat kado $25! Ann pran swen planèt nou an byen nan mwa sa a ak chak mwa!

Si w ta renmen pataje foto elèv ou ap fè yon bagay pou ede Latè, nou akeyi w pou voye foto bay fanmi yo nan eobrien3@bostonpublicschools.org oswa dfortin@bostonpublicschools.org.